ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

IV

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

1504

Дата реєстрації:

28.12.2020

Проголосовано:

29.12.2020 15:23:36

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  33
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1504


 
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

четверта сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я____________      м.Червоноград №________
Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2021 рiк

 

Керуючись ст. 26, 27 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Законом України «Про транскордонне спiвробiтництво», постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та монiторингу мiжнародної технiчної допомоги», рішенням Львівської обласної ради № 938 від 05 грудня 2019 року «Про внесення змін до обласних програм», рiшенням Червоноградської мiської ради № 342 вiд 24 листопада 2016 року «Про затвердження декларацiї про спiвпрацю», з метою створення сприятливих умов для поглиблення мiжнародного спiвробiтництва, реалiзацiї євроiнтеграцiйної полiтики України на мiсцевому рiвнi, отримання та освоєння мiжнародної технiчної допомоги,  Червоноградська мiська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2021 рiк, що додається.


 


 1.  Рішення Червоноградської міської ради Червоноградського району від 22.12.2020 № 66 «Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2021 рiк» визнати таким, що втратило чинність.


 


 1. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю мiської ради з питань бюджету (Остапюк П.П.), постiйну депутатську комiсiю з питань  комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї (Василишин П.С.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I. 


 

Міський голова  Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

  
Додатки

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червоноградської міської ради
від

 

Програма

полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури

на 2021 рiк

 

I.Мета

Покращення санiтарно - екологiчної ситуацiї в регiонi, шляхом будiвництва технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод  Червоноградських очисних споруд. Збереження навколишнього природного середовища. Використання сучасних розробок утилiзацiї вiдходiв очищення стокiв. Спiвпраця з європейським партнером, здобуття досвiду у реалiзацiї мiжнародних проектiв.

 

II. Основне завдання

Будiвництво  технологiчної лiнiї утилiзацiї шламів. Покращення санітарних умов та якості життя мешканців міста Червонограда. Спільні ініціативи та заходи, пов'язані з популяризацією та захистом природної спадщини, спрямовані на розвиток туризму.

III. Очiкуванi результати

1. Технічне переоснащення діючої системи очистки господарсько-побутових стічних вод Червоноградських очисних споруд.

2. Зменшення забруднення річки Західний Буг господарсько-побутовими стічними водами.

3. Зменшення неприємного запаху навколо Червоноградських очисних споруд.

4. Спільна польсько-українська стратегія захисту природної спадщини.

5. Розвиток транскордонного та внутрішнього екотуризму (байдарки, велосипедні прогулянки, відпочинок на річці, засмагання і купання, риболовля, кемпінг тощо).

IV. Управлiння i контроль

Управлiння реалiзацiєю заходiв Програми покладається на Червоноградську мiську раду, яка несе вiдповiдальнiсть за виконання i кiнцевi результати, рацiональне використання фiнансових ресурсiв, вивчає форми i методики управлiнням Програми.

 Кошти міського бюджету будуть використані на співфінансування низки «мягких» заходів, передбачених Партнерською угодою,  - витрати на персонал, навчання, поширення промоматеріалів щодо популяризації туризму у нашому регіоні, вироблення спільної стратегії розвитку рекреаційних зон, послуги аудитора, адміністративні витрати тощо.

 

V. Паспорт Програми

1. Iнiцiатор розроблення Програми:  Червоноградська мiська рада.

2. Розробник Програми:  Червоноградська мiська ради.

3. Вiдповiдальний виконавець: Червоноградська міська рада.

4. Термiн реалiзацiї Програми: 2021 рiк.

5. Загальний орiєнтовний обсяг фiнансування: 1 496 600,00 гривень.

 

VI. Ресурсне забезпечення Програми
Кошти, якi пропонується

залучити на виконання Програми

 
Обсяг коштiв, якi пропонуються

 залучити на виконання Програми,

грн.
Всього : 1 496 600,00
- мiський бюджет      15 000,00
- мiжнародна технiчна допомога 1 481 600,00

 

VII. Перелiк завдань, заходiвп/п
 

Назва завдання

 
 

Заходи на виконання Програми
 

Строк виконання Програми
 

Виконавцi  заходу
Фiнансування  

Очiкуваний результат
Джерела Сума,

грн.
1 Видатки на оплату працi працiвникiв, залучених до реалiзацiї Проекту Видатки на оплату працi працiвникiв, залучених до реалiзацiї Проекту 2021 р. Червоноградська мiська рада Мiський бюджет,  МТД 105 000

 

 
Забезпечення виплати заробiтної плати
2 Послуги аудитора Послуги 2021 р. Червоноградська мiська рада МТД 66 000

 
Контроль за цiльовим використанням коштiв в межах проекту
3 Адмiнiстративнi витрати

(канцелярськi та iншi матерiали, оренда примiщення, електроенергія, теплопостачання,послуги банку, обмін валюти, послуги зв’язку, поштові та кур’єрські послуги, послуги перекладу, нотаріальні послуги, технiчне обслуговування БФП, перезарядка та ремонт картриджів, архівування документів тощо)
Адмiнiстративнi витрати

 
2021 р. Червоноградська мiська рада МТД 15 000

 
Надасть можливiсть покрити видатки щодо завершення проекту, за утримання примiщень та закупити канцтовари i послуги банку, послуги архівування документів та iншi
4 Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга) коригування

 
Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга ) коригування 2021 р. Червоноградська мiська рада Мiський бюджет, 

МТД
1 310 600 Модернiзацiя Червоноградських очисних споруд, зменшення негативного впливу на поверхневi води, зменшення забруднення та покращення екологiчного стану рiчки Захiдний Буг,  видача сертифіката прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта


 

Примiтка: Програма розроблена i фiнансується в межах коштiв, передбачених у мiському бюджетi,та мiжнародної технiчної допомоги на поточний рiк. У вiдповiдностi до надходжень мiжнародної технiчної допомоги у 2021 роцi вносяться змiни у Програму.