ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 0705
Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв, земельних дiлянок та майна Поздимирського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
пята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
____________    м.Червоноград №________
     
Про затвердження актiв приймання-передачi обєктiв, земельних дiля-
нок та майна Поздимир-
ського навчально-вихов-
ного комплексу «Загаль-
ноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» iз спiльної комунальної власностi територiальних
громад Радехiвського ра-
йону у комунальну влас-
нiсть Червоноградської
мiської ради
 
 
   
Вiдповiдно до Закону України вiд 17.11.2020 № 1009 –IX «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», п.1 ст. 26, п.4, п.8 ст.60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про передачу об’єктiв права державної та комунальної власностi», рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi 15.12.2020 року № 13 «Про реорганiзацiю Сокальської районної ради Львiвської областi, Радехiвської районної ради Львiвської областi шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львiвської областi»,  рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi вiд 29.12.2020 року № 38, рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.12.2020 № 88, з метою ефективного впровадження реформи децентралiзацiї влади, Червоноградська мiська рада 
 
ВИРIШИЛА:
1. Затвердити акти-приймання передачi, що додаються,  Поздимирського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» Радехiвського району Львiвської областi (код ЄДРПОУ 22375551, мiсцезнаходження:Львiвська обл., Радехiвський район, с.Поздимир), згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, якi закрiпленi за цiєю юридичною особою у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
2. Змiнити  назву закладу:
-Поздимирський навчально-виховного комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» Радехiвського району Львiвської областi на Поздимирський навчально-виховного комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
3.Затвердити Статут Поздимирського навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» Червоноградської мiської ради Львiвської областi в новiй редакцiї, що додається.
4.Передати на баланс вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Поздимирський навчально-виховного комплекс «Загальноосвiтня школа I-II ступенiв – дошкiльний заклад» Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
5.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту ( Кудрик I.I.).
           
           
 
Мiський голова                                                               Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ