ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

15.01.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 0405
Про затвердження актiв приймання-передачi об’єктiв та майна закладiв культури iз спiльної комунальної власностi територiальних громад Радехiвського району у комунальну власнiсть Червоноградської мiської ради


ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
Львiвської областi
пята сесiя восьмого скликання
Р I Ш Е Н Н Я
 

 
____________    м.Червоноград №________
     
Про затвердження актiв приймання-передачi обєктiв та майна закладiв культури
iз спiльної комунальної власностi територiальних
громад Радехiвського ра-
йону у комунальну влас-
нiсть Червоноградської
мiської ради
 
 
   

Вiдповiдно до Закону України вiд 17.11.2020 № 1009 –IX «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування окремих питань органiзацiї та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування i районних державних адмiнiстрацiй», п.1 ст. 26, п.4, п.8 ст.60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про передачу об’єктiв права державної та комунальної власностi», рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi 15.12.2020 року № 13 «Про реорганiзацiю Сокальської районної ради Львiвської областi, Радехiвської районної ради Львiвської областi шляхом злиття у Червоноградську районну раду Львiвської областi»,  рiшення Червоноградської районної ради Львiвської областi вiд 29.12.2020 року № 38, рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.12.2020 № 86, з метою ефективного впровадження реформи децентралiзацiї влади, Червоноградська мiська рада 
 
ВИРIШИЛА:
 
       1.Затвердити акти прийому передачi:
       1.1.Закладу культури - Народний дiм с.Поздимир Радехiвського району  Львiвської областi, за  адресою: Львiвська область, Радехiвський район, с.Поздимир, вул.Б.Хмельницького, 25, згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
        1.2.Закладу культури - бiблiотеки-фiлiї с.Поздимир Радехiвського району  Львiвської областi,  за адресою: Львiвська область, Радехiвський район, с.Поздимир,  вул. Хмельницького, 25, згiдно правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, рухоме майно, основнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi у вiдповiдностi до даних бухгалтерського облiку.
           2. Змiнити  назву закладу:
           2.1.Заклад культури - Народний дiм с.Поздимир Радехiвського району  Львiвської областi на Поздимирський народний дiм Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
          2.2.Бiблiотеку-фiлiю с.Поздимир Радехiвського району  Львiвської областi на бiблiотеку-фiлiю с.Поздимир Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
           3.Затвердити Статут Поздимирського народного дому Червоноградської мiської ради Львiвської областi, що додається.
           4.Передати на баланс вiддiлу культури Червоноградської мiської ради:
           4.1.Поздимирський народний дiм Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
           4.2.Бiблiотеку-фiлiю с.Поздимир Червоноградської мiської централiзованої бiблiотечної системи Червоноградської мiської ради Львiвської областi.
             5.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань охорони здоров’я, працi та соцiальної полiтики, освiти, культури, духовного вiдродження, сiм’ї, молодi та спорту ( Кудрик I.I.).

           
           
 
Мiський голова                                                               Андрiй ЗАЛIВСЬКИЙ